Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ShipEx Logistic s.r.o. se sídlem Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 07491310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108436.

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást Zasílatelské smlouvy, kterou se Zasílatel zavazuje obstarat pro Příkazce přepravu zásilky, případně obstarat nebo provést úkony s přepravou související a Příkazce se zavazuje za to zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasilatelských služeb. VOP závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi Zasílatelem a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek.

I.2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. 

I.3. ShipEx Logistic je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.expresniposta.cz

 

II. Vymezení základních pojmů

II.1. Zasílatel - obchodní společnost ShipEx Logistic s.r.o. se sídlem Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 07491310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108436 (dále jen „ShipEx Logistic“ či „Zasílatel“).

II.2. Mezizasílatel – osoba, kterou Zasílatel užil k obstarání přepravy.

II.3. Příkazce - subjekt, který uzavřel s ShipEx Logistic Zasílatelskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou věcí. Během přepravy zásilek bude ShipEx Logistic považovat za platné pouze instrukce, které obdrží od Příkazce.

II.4. Odesílatel - subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.

II.5. Příjemce - subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má zásilku přijmout.

II.6. Zásilka – zásilkou se rozumí věc, balík čí více balíků, které Zasílatel nebo Mezizasílatel převzal k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a ShipEx Logistic, a která je/jsou opatřena/y přepravním štítkem (dále také jako „zásilka“).

II.7. Listovní zásilka – zásilka v obálce UPS Envelope o hmotnosti do 0,5 kg.

II.8. Přepravní štítek - štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifikaci Odesílatele, Příjemce a adresy doručení zásilky. Přepravní štítek obsahuje čárový kód.

II.9. Dobírka – doručení zásilky příjemci je podmíněné zaplacením specifikované sumy (dále jen „dobírková částka“). Dobírkovou částku inkasuje pro Příkazce osoba obstarávající doručení zásilky (zásilky přepravované v rámci této služby dále též jen „dobírkové zásilky“). Dobírkovou částku lze zaplatit také prostřednictvím platební karty

II.10. Maximální hmotnost zásilky k odbavení je dle zvoleného přepravce. Do hmotnosti se započítává i obal.

II.11. Doplňková služba – všechny služby poskytnuté nad rámec „prosté přepravy“ zásilky.

II.12. Servis ShipEx.cz – speciální software sloužící k zaznamenávání dat týkajících se obsahu, hmotnosti, rozměrů, hodnoty zásilek i tele-adresních údajů do transakčního systému. Na základě zmíněných údajů transakční systém vypočítává cenu zasilatelských služeb.

II.13. P. O. BOX – uzamykatelná poštovní schránka umístěná na poště.

 

III. Objednání služeb

III.1. Zasílatel se zavazuje poskytnout Příkazci přepravu prostřednictvím zvoleného Mezizasílatele. Objednávku je možno provést prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na adrese https://www.shipex.cz/objednat-prepravu. Objednáním přepravy Příkazce potvrzuje, že se seznámil s přepravními podmínkami konkrétního Mezizasílatele. V případě rozporu mají přednost tyto VOP.

III.2. Příkazce je povinen v objednávkovém formuláři uvést údaje o zásilce, termín vyzvednutí zásilky, informaci, zda chce zásilku pojistit, kontaktní údaje Příkazce, informace o Odesílateli a Příjemci a způsob platby.

III.3. Příkazce je povinen v objednávkovém formuláři uvádět přesné a pravdivé údaje, přičemž nese odpovědnost za škodu způsobenou uvedením nepřesných nebo nepravdivých údajů v objednávkovém formuláři. 

III.4. Odesláním objednávkového formuláře a uhrazením ceny za zasílatelské služby dochází k uzavření smlouvy mezi Zasílatelem a Příkazcem.

III.5. Příkazce prohlašuje a byl seznámen s tím, že Zasílatel nikdy nebude provádět zasílatelství vlastní přepravou a vždy bude využívat služeb Mezizasílatelů. Z tohoto důvodu bere Příkazce na vědomí, že Zasílatel nemá možnost prohlédnout zásilku, zkontrolovat a případně vyhodnotit nesprávné informace uvedené v objednávce a nenese tedy odpovědnost za škodu způsobenou uvedením těchto nesprávných informací.

 

IV. Povinnosti Zasílatele

IV.1. Zasílatel zabezpečuje, že Příkazce může provést objednávku přepravy prostřednictvím objednávkového formuláře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky přepravy doručené Zasílateli po 13. hodině, o víkendu, ve dnech pracovního klidu a ve dnech, na které dopadají státem uznávané státní svátky, se považují za přijaté následující pracovní den.

IV.2. Zasílatel je povinen zajistit přepravu u Mezizasílatele vybraného Příkazcem. V případě, že zvolený Mezizasílatel sdělí Zasílateli, že nemůže provést přepravu zásilky, či se vyskytne problém, jenž znemožní přepravu vybraným Mezizasílatelem, je Zasílatel povinen tuto informaci sdělit Příkazci. Zasílatel bude Příkazce následně informovat o vyřešení nastalé situace individuálně.

 

V. Povinnosti Příkazce

V.1. Příkazce je povinen zajistit, že zásilka bude označena přepravním štítkem.

V.2. Přepravní štítek obsahuje nejméně informace o Příjemci – jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby Příjemce, přesnou adresu doručení, včetně PSČ a telefonního spojení a identifikaci osoby oprávněné zásilku za Příjemce nebo jménem Příjemce přijmout. 

V.3. Příkazce bere na vědomí, že Zasílatel nezkoumá, zda PSČ, vyznačené na přepravním štítku je v souladu s názvem místa doručení a uvedení nesprávného PSČ může vést k nedoručitelnosti zásilky. Příkazce je odpovědný za správné vyznačení informací na přepravním štítku.

V.3. Příkazce je povinen zajistit, že údaje uvedené v přepravním štítku, odpovídají skutečnosti.

V.4. Příkazce musí zajistit, že k přepravě nebude předáno zboží vyloučené z přepravy dle čl. XIII. VOP. V případě porušení této povinnosti, odpovídá Příkazce za vzniklou újmu a Zasílatel si vyhrazuje právo zásilku v případě nutnosti rozbalit dle čl. X VOP či bez náhrady zlikvidovat, za účelem zamezení vzniku škody. Porušení této povinnosti je hrubým porušením VOP a Zasílatel má právo odstoupit od smlouvy.

V.5. Příkazce je povinen v případě cenné zásilky oznámit Zasílateli před provedením přepravy její skutečnou hodnotu. Za cennou zásilku se považuje zásilka nebo věc v hodnotě vyšší než 20 000 Kč. Pokud Příkazce neoznámí skutečnou hodnotu zásilky před provedením přepravy, považuje se za zásilku, jejíž hodnota je nižší nebo rovna 20 000 Kč.

V.6. Příkazce je povinen zajistit přijetí zásilky v místě určení.

V.7. Příkazce je povinen poučit Příjemce o tom, že v případě ztráty či poškození zásilky je povinen bezodkladně vyhotovit protokol s doručující osobou, který bude obsahovat způsob a rozsah poškození nebo ztráty. Protokol musí být čitelně podepsaný Příjemcem i doručující osobou.

V.8. Příkazce je povinen o přepravních podmínkách i dalších povinnostech Příkazce informovat třetí osoby, které budou předávat či přebírat zásilky a zajistit, aby tyto byly dodrženy.

V.9. Příkazce je povinen uschovat protokol o převzetí zásilky pro případnou reklamaci.

V.10. Příkazce je povinen zabalit Zásilku tak, aby byla zajištěna její bezpečná přeprava i přeprava dalších zásilek, přepravovaných společně se zásilkou Příkazce.

V.11. Příkazce je povinen dodržovat veškerá příslušná ustanovení celních, dovozních a vývozních právních předpisů, sankce, embarga, jakož i jiné předpisy a přiložit k Zásilce všechny potřebné dokumenty, které mohou být vyžadovány ve smyslu příslušných právních předpisů. Zasílatel není odpovědný za nesplnění této povinnosti a Příkazce se zavazuje uhradit všechny náklady a škody způsobené Mezizasílateli či Zasílateli.

 

VI. Odpovědnost Zasílatele

VI.1. Zasílatel odpovídá při přepravě na území České republiky za ztrátu či poškození zásilky maximálně do výše 2.380 Kč.

VI.2. V případě překročení dodací lhůty je Zasílatel povinen hradit škodu jen do výše ceny zasilatelských služeb, maximálně však do výše 2.380 Kč.

VI.3. Zasílatel neodpovídá za druhotné škody, např. ušlý zisk či jiné následné škody, které vznikly příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

VI.4. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu či ztrátu na převzatého zásilky, pokud prokáže, že byla způsobena:

VI.4.1. Příkazcem, Odesílatelem, Příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

VI.4.2. vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku,

VI.4.3. neposkytnutím, resp. poskytnutím nesprávných údajů Příkazcem o obsahu zásilky,

VI.4.4. porušením podmínek přepravy dle VIII. VOP nebo předáním k přepravě zboží z přepravy vyloučeného,

VI.4.5. tím, že byla zásilka nesprávně nebo nejednoznačně adresována či označena.

VI.5. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v daném odvětví.

VI.6. Zasílatel neodpovídá za újmu způsobenou prodlením s doručením zásilky v důsledku vyšší moci.

VI.7. Zasilatel odpovídá za škodu dle kogentních ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), což je maximálně 8,33 SDR za každý jeden kg zásilky v případě její ztráty či poškození. Tento limit není platný, pokud zásilka byla Zasílatelem zničena či poškozena úmyslně.

 

VII. Odpovědnost Příkazce

VII.1. Příkazce odpovídá za škodu, která Zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností Příkazce dle Zasílatelské smlouvy, včetně těchto VOP či podmínek přepravy jednotlivých Mezizasílatelů, zejména povinnosti poskytnout Zasílateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k obstarání nebo provedení přepravy zásilky.

VII.2. Za nesplnění povinností uvedených v čl. V Odesílatelem nebo Příjemcem odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku předal k přepravě či přijal sám. Příkazce odpovídá za újmu vzniklou v důsledku porušení čl. V, zejména pak v případě, že k přepravě bude předáno zboží z přepravy vyloučené.

VII.3. V případě, že Příkazce uvede na zásilce a přepravním štítku údaje, které jsou nepřesné či zavádějící, čímž vznikne Zasílateli či Mezizasílateli problém s doručením zásilky (nevyzvednutí zásilky, vrácení zásilky), je Zasílatel oprávněn po Příkazci požadovat úhradu nákladů souvisejících s úkony, které vzniknou Zasílateli či Mezizasílateli nad rámec poskytnutých služeb, tedy zejména nákladů za vrácení zásilky, její uložení či její opětovné doručení.

 

VIII. Podmínky přepravy

VIII.1. Zboží vyloučené z přepravy ve smyslu čl. XIII. VOP může Zasílatel či Mezizasílatel odmítnout převzít k přepravě. Příkazce se zavazuje, že ponese veškeré náklady spojené s odmítnutím tohoto zboží, včetně všech nákladů účtovaných Mezizasílatelem.

VIII.2. Zasílatel neposkytuje u žádné z nabízených služeb garanci doručení.

VIII.3. Zásilku lze připojistit za poplatek odpovídající 2 % z pojistné částky až do výše 500 000 Kč.

VIII.4. Před přijetím zásilky k přepravě je Zasílatel resp. Mezizasílatel oprávněn požadovat po Příkazci, Odesílateli či jiné osobě předávající zásilku k přepravě, její otevření za účelem kontroly, zda zásilka splňuje podmínky přepravy, zejména pak, zda-li odpovídá přepravnímu štítku a zda-li deklarovaná hmotnost odpovídá skutečné hmotnosti.

VIII.5. V případě zásilky, jejíž přeprava vyžaduje zvláštní zacházení, je Příkazce povinen ji označit takovým způsobem, ze kterého bude zřejmý požadavek na zvláštní zacházení, např. označením zásilky jako „křehké”, „Opatrně! Sklo“, „Vrch / Dno“, „Neotáčet“, atd. Tato upozornění se na zásilce mohou vyskytovat ve formě viditelného popisu, nebo ve formě příslušného vytištěného značení nalepeném na obalu zásilky. V případě označení zásilky vzájemně si odporujícími označeními, považuje se zásilka za takovou, která nevyžaduje zvláštní zacházení.

VIII.6. Ze zásilky musí být odstraněna všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s právě zahájenou přepravou, a zajištěno, aby každá zásilka byla opatřena pouze jedním přepravním štítkem, a to i pro případ, že obal zásilky bude použit vícekrát.

VIII.7. V případě odmítnutí přijetí zásilky Příjemcem je zásilka doručována zpět Příkazci na jeho náklady.

VIII.8. Podepsáním protokolu o převzetí zásilky bez výhrad Příkazce, či osoba jím pověřená stvrzuje, že přeprava byla provedena řádně a nemá vůči ní žádných výhrad.

VIII.9. Zasílatel si vyhrazuje právo přepočítat cenu zasilatelských služeb v případě chybně uvedených údajů v objednávce nebo v přepravním štítku.

VIII.10. U mezinárodních zásilek si Zasílatel vyhrazuje právo na úpravu ceny Zasílatelských služeb v případě vzniku dodatečných nákladů spojených například s celními službami, doručením do odlehlých oblastí, skladováním zásilky v terminálu, meziskladech apod.

 

IX. Informace o zpracování osobních údajů

IX.1. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu zde. 

 

X. Otevření zásilky

X.1. Zasílatel či Mezizasílatel je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

X.1.1. zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

X.1.2. je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto VOP za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky dle čl. XIII, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

X.1.3. zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

X.1.4. Zasílatel má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě Zasílateli,

X.1.5. je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

X.1.6. je to nezbytné k dodržení povinností uložených Zasílateli právním předpisem nebo Zasílatelskou smlouvou.

X.2. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů.

X.3. Po zjištění stavu zásilky musí být tato zabezpečena přelepem originální páskou s logem Zasílatele či Mezizasílatele.

 

XI. Reklamační řád

XI.1. Příkazce je oprávněn reklamovat poškození, zničení a částečnou nebo úplnou ztrátu přepravované zásilky na emailu reklamace@shipex.cz. Jednotlivé možnosti reklamace jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném. 

 

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Příkazce bere na vědomí, že Zasílatel může požadovat uhrazení poplatku za překročení skladovací lhůty zásilky, případně požadovat další poplatky při prodlení s úhradou ceny zasilatelských služeb. Uskladnění zásilky je prvních 5 dnů bezplatné. Poplatek nad rámec bezplatné doby uskladnění zásilky činí 10 Kč za každý 1 kg objemové hmotnosti a 1 den skladování. Maximální doba uskladnění zásilky při neuhrazené ceně zasilatelských služeb je 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů může Zasílatel zásilku na náklady Příkazce prodat či zlikvidovat.

XII.2. Příkazce může již objednanou přepravu stornovat pouze do doby, než je přeprava uhrazena, nebo objednána u Mezizasílatele Zasílatelem. Storno objednávky vyřízené (uhrazené či objednané přepravy u Mezizasílatele) nelze provést.

XII.3. Příkazce bere na vědomí, že pokud existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou Příkazce i Zasílatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi Příkazcem a Zasílatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Příkazce bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je Zasílatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se Příkazce, Příjemce nebo Odesílatele zásilky, případně zastavit přepravu.

 

XIII. Zboží vyloučené z přepravy:

XIII.1. zboží nezabalené v souladu s ust. § 2097 OZ,

XIII.2. zboží nezabalené podle zvyklostí v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídající zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze,

XIII.3. materiál na paletě vzájemně nespojený stahovací páskou tak, aby nedocházelo k naklápění zásilky nebo k jejímu svévolnému posunu,

XIII.4. zboží nezabalené ve dvojitém kartonovém obalu,

XIII.5. zboží nezabalené jako ucelená manipulační jednotka v řádném obalu tak, aby bylo při přepravě a při manipulaci chráněno před ztrátou, poškozením, nebo zničením a aby nepoškodilo společně přepravované zásilky, použité dopravní prostředky, zařízení překladiště a zároveň neohrozilo bezpečnost všech osob se zásilkou manipulujících,

XIII.6. zboží se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů,

XIII.7. zboží pouze svázané, přepravované na dřevěných přepravkách,

XIII.8. zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

XIII.9. lidské a zvířecí ostatky, živá zvířata a rostliny,

XIII.10. zboží v pytlích a vacích,

XIII.11. zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty,

XIII.12. umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu,

XIII.13. teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

XIII.14. střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty,

XIII.15. drogy, léky a psychotropní látky s výjimkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické účely,

XIII.16. zboží mající na obalu nebo na viditelné části obsahu nápisy nebo kresby porušující zákon,

XIII.17. zboží, jehož přeprava je zakázána právními předpisy,

XIII.18. zboží, které vzhledem ke svému charakteru znemožňuje realizaci přepravy při užití vlastních přepravních prostředků a zařízení,

XIII.19. předměty a látky lehce poškoditelné, i když je zásilka opatřena označením, že se o takové zboží jedná

XIII.20. předměty, látky a tekutiny ve skleněných lahvích apod. poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou,

XIII.21. zásilky adresované na P. O. box Příjemce,

XIII.22. v případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky,

XIII.23. komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží,

XIII.24. zboží s hodnotou vyšší než 500 000 Kč.

 

XIV. Ceny služeb a platební podmínky

XIV.1. Nárok Zasílatele na úhradu ceny zasilatelských služeb vzniká okamžikem předání zásilky k přepravě.

XIV.2. Pro stanovení ceny je rozhodující skutečná hmotnost a rozměry zásilky.

XIV.3. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v kalkulaci při zadávání objednávky v objednávkovém formuláři, a to pro jednotlivé Mezizasílatele zvlášť. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

XIV.4. Cena za poskytnuté služby může být navýšena o příplatek za mýtné, palivový příplatek a inflační doložku.

XIV.5. U zásilek podléhajících celnímu řízení může být cena navýšena o celní příplatek.

XIV.6. Zasílatel je oprávněn poskytovat propagační akce, v rámci nichž je poskytnuta sleva z ceny.

XIV.7. Základní ceny nezahrnují dodatečné poplatky za nadstandardní služby (např. doplňkové pojištění, dobírku, vrácení dokumentů, apod.).

XIV.8. Nepřevzetím zásilky z jakéhokoliv důvodu, nezaniká nárok Zasílatele na úhradu ceny zasilatelských služeb.

XIV.9. V případě neprovedení přepravy z důvodu nepředání zásilky Zasílateli, resp. Mezizasílateli ve stanoveném termínu je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny zasilatelských služeb.

XIV.10. Úhrada ceny se uskutečňuje bezhotovostním převodem na účet Zasílatele č. 285496379/0300 vedený u ČSOB Banka, nebo prostřednictvím portálu GoPay.cz – platební kartou.

XIV.11. Používání platební brány GoPay.cz se řídí podmínkami platební brány GoPay dostupnými na webových stránkách GoPay.cz. Zasílatel neodpovídá za žádné potíže či zpoždění na straně platební brány.

XIV.11. Cena zasilatelských služeb je uhrazena okamžikem připsání částky na účet Zasílatele. V případě vystavení faktury, je její splatnost uvedena ve faktuře. Zasílatel prohlašuje, že faktury jsou generovány automaticky.

XIV.12. V případě prodlení s úhradou ceny je Příkazce povinen zaplatit Zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení. 

XIV.13. Způsob úhrady a účtování pojištění. Zasílatel prohlašuje, že pojištění je následně sjednáváno u jednotlivých Mezizasílatelů, kteří takové služby poskytují.

XIV.14. Příkazce si může sjednat v rámci objednávkového formuláře sjednat pojištění na Příkazcem zadanou částku. Zasílatel tímto Příkazci sděluje, že doplňkové pojištění je sjednáváno u Mezizasílatele, kterého si Příkazce zvolí v objednávkovém formuláři a Zasílatel je osobou, která zprostředkovává pouze pojištění, jenž je doplňkovou službou.

 

XV. Ujednání o smluvní pokutě

XV.1. Za porušení kteréhokoliv ustanovení uvedeného v čl. V. – Povinnosti Příkazce a čl. VIII. – Podmínky přepravy, či ustanovení, na nějž je odkazováno, se Příkazce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zasilatelských služeb. Strany této smlouvy vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ a tedy smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.2. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII.7 je Zasílatel oprávněn požadovat po příkazci smluvní pokutu do výše 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

 

XVI. Spotřebitelská ujednání

XVI.1. Ustanovení tohoto článku jsou použitelná pro přepravy, kde vystupuje Příkazce jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

XVI.2. Zasílatel splní své povinností ve smyslu těchto VOP vadně ve chvíli, kdy nezajistí součinnost Mezizasílatele. V takovém případě má Příkazce právo požadovat po Zasílateli dodatečně zajistit zasílatelské služby. Příkazce má rovněž v takovém případě právo od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení objednávky.

 

XVI.2.1. Zasílatel se zavazuje vyřídil uplatněná práva dle čl. XVI.2. VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.

 

XVI.2.2. Příkazce může pro odstoupení od smlouvy využít e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP, na kterou uvede, že danou přepravu Příkazce nechce uskutečnit či prostřednictvím zákaznické linky. Příkazce je povinen sdělit číslo účtu, na který bude zaslána částka uhrazená za poskytnuté zasílatelské služby v případě, že byla částka uhrazena bankovním převodem.

 

XVI.2.3. Další způsoby reklamace neupravené v tomto článku jsou uvedeny na adrese.

 

XVI.3. V případě, že dojde mezi Zasílatelem a Příkazcem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Příkazce podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, web: adr.coi.cz.

 

XVI.4. Veškerá komunikace mezi Příkazcem a Zasílatelem prostřednictvím e-mailu je zdarma. Telefonická komunikace je ze strany Zasílatele účtována částkou dle ceny, kterou máte sjednanou u Vašeho operátora.

 

XVI.5. V případě,  že Příkazce uvede nesprávné informace v objednávkovém formuláři, má právo opravit své údaje prostřednictvím e-mailové adresy info@shipex.cz.

 

XVI.6. Tyto VOP jsou dostupné.

 

 

XVII. Závěrečná ujednání

XVI.1. K projednání veškerých sporů vzniklých ze smluv uzavřených mezi Zasílatelem a Příkazcem jsou příslušné soudy v České republice. Veškeré závazkové vztahy a veškeré vztahy z nich vzniklé se řídí právními předpisy České republiky.

XVI.2. Poruší-li Příkazce Zasílatelskou smlouvu podstatným způsobem, může Zasílatel bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

XVI.3. Zasílatel může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování Příkazce nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Zasílatele přiměřenou jistotu.

XVI.4. Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich vydání, tj. 28.10.2020

XVI.5. Zasílatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Uzavřené Zasilatelské smlouvy se vždy řídí VOP, které jsou platné a účinné ke dni uzavření takové smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy

XVI.6. Tyto VOP byly vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu lze uzavřít toliko v českém jazyce.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ShipEx Logistic s.r.o. se sídlem Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 07491310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108436.

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást Zasílatelské smlouvy, kterou se Zasílatel zavazuje obstarat pro Příkazce přepravu zásilky, případně obstarat nebo provést úkony s přepravou související a Příkazce se zavazuje za to zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasilatelských služeb. VOP závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi Zasílatelem a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek.

I.2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem těchto VOP, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. 

I.3. ShipEx Logistic je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.shipex.cz

 

II. Vymezení základních pojmů

II.1. Zasílatel - obchodní společnost ShipEx Logistic s.r.o. se sídlem Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 07491310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108436 (dále jen „ShipEx Logistic“ či „Zasílatel“).

II.2. Mezizasílatel – osoba, kterou Zasílatel užil k obstarání přepravy.

II.3. Příkazce - subjekt, který uzavřel s ShipEx Logistic Zasílatelskou smlouvu, případně jinou smlouvu související s přepravou věcí. Během přepravy zásilek bude ShipEx Logistic považovat za platné pouze instrukce, které obdrží od Příkazce.

II.4. Odesílatel - subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.

II.5. Příjemce - subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má zásilku přijmout.

II.6. Zásilka – zásilkou se rozumí věc, balík čí více balíků, které Zasílatel nebo Mezizasílatel převzal k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy, popřípadě jiné smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a ShipEx Logistic, a která je/jsou opatřena/y přepravním štítkem (dále také jako „zásilka“).

II.7. Listovní zásilka – zásilka v obálce UPS Envelope o hmotnosti do 0,5 kg.

II.8. Přepravní štítek - štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifikaci Odesílatele, Příjemce a adresy doručení zásilky. Přepravní štítek obsahuje čárový kód.

II.9. Dobírka – doručení zásilky příjemci je podmíněné zaplacením specifikované sumy (dále jen „dobírková částka“). Dobírkovou částku inkasuje pro Příkazce osoba obstarávající doručení zásilky (zásilky přepravované v rámci této služby dále též jen „dobírkové zásilky“). Dobírkovou částku lze zaplatit také prostřednictvím platební karty

II.10. Maximální hmotnost zásilky k odbavení je dle zvoleného přepravce. Do hmotnosti se započítává i obal.

II.11. Doplňková služba – všechny služby poskytnuté nad rámec „prosté přepravy“ zásilky.

II.12. Servis ShipEx.cz – speciální software sloužící k zaznamenávání dat týkajících se obsahu, hmotnosti, rozměrů, hodnoty zásilek i tele-adresních údajů do transakčního systému. Na základě zmíněných údajů transakční systém vypočítává cenu zasilatelských služeb.

II.13. P. O. BOX – uzamykatelná poštovní schránka umístěná na poště.

 

III. Objednání služeb

III.1. Zasílatel se zavazuje poskytnout Příkazci přepravu prostřednictvím zvoleného Mezizasílatele. Objednávku je možno provést prostřednictvím objednávkového formuláře uvedeného na adrese https://www.shipex.cz/objednat-prepravu. Objednáním přepravy Příkazce potvrzuje, že se seznámil s přepravními podmínkami konkrétního Mezizasílatele. V případě rozporu mají přednost tyto VOP.

III.2. Příkazce je povinen v objednávkovém formuláři uvést údaje o zásilce, termín vyzvednutí zásilky, informaci, zda chce zásilku pojistit, kontaktní údaje Příkazce, informace o Odesílateli a Příjemci a způsob platby.

III.3. Příkazce je povinen v objednávkovém formuláři uvádět přesné a pravdivé údaje, přičemž nese odpovědnost za škodu způsobenou uvedením nepřesných nebo nepravdivých údajů v objednávkovém formuláři. 

III.4. Odesláním objednávkového formuláře a uhrazením ceny za zasílatelské služby dochází k uzavření smlouvy mezi Zasílatelem a Příkazcem.

III.5. Příkazce prohlašuje a byl seznámen s tím, že Zasílatel nikdy nebude provádět zasílatelství vlastní přepravou a vždy bude využívat služeb Mezizasílatelů. Z tohoto důvodu bere Příkazce na vědomí, že Zasílatel nemá možnost prohlédnout zásilku, zkontrolovat a případně vyhodnotit nesprávné informace uvedené v objednávce a nenese tedy odpovědnost za škodu způsobenou uvedením těchto nesprávných informací.

 

IV. Povinnosti Zasílatele

IV.1. Zasílatel zabezpečuje, že Příkazce může provést objednávku přepravy prostřednictvím objednávkového formuláře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky přepravy doručené Zasílateli po 13. hodině, o víkendu, ve dnech pracovního klidu a ve dnech, na které dopadají státem uznávané státní svátky, se považují za přijaté následující pracovní den.

IV.2. Zasílatel je povinen zajistit přepravu u Mezizasílatele vybraného Příkazcem. V případě, že zvolený Mezizasílatel sdělí Zasílateli, že nemůže provést přepravu zásilky, či se vyskytne problém, jenž znemožní přepravu vybraným Mezizasílatelem, je Zasílatel povinen tuto informaci sdělit Příkazci. Zasílatel bude Příkazce následně informovat o vyřešení nastalé situace individuálně.

 

V. Povinnosti Příkazce

V.1. Příkazce je povinen zajistit, že zásilka bude označena přepravním štítkem.

V.2. Přepravní štítek obsahuje nejméně informace o Příjemci – jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby Příjemce, přesnou adresu doručení, včetně PSČ a telefonního spojení a identifikaci osoby oprávněné zásilku za Příjemce nebo jménem Příjemce přijmout. 

V.3. Příkazce bere na vědomí, že Zasílatel nezkoumá, zda PSČ, vyznačené na přepravním štítku je v souladu s názvem místa doručení a uvedení nesprávného PSČ může vést k nedoručitelnosti zásilky. Příkazce je odpovědný za správné vyznačení informací na přepravním štítku.

V.3. Příkazce je povinen zajistit, že údaje uvedené v přepravním štítku, odpovídají skutečnosti.

V.4. Příkazce musí zajistit, že k přepravě nebude předáno zboží vyloučené z přepravy dle čl. XIII. VOP. V případě porušení této povinnosti, odpovídá Příkazce za vzniklou újmu a Zasílatel si vyhrazuje právo zásilku v případě nutnosti rozbalit dle čl. X VOP či bez náhrady zlikvidovat, za účelem zamezení vzniku škody. Porušení této povinnosti je hrubým porušením VOP a Zasílatel má právo odstoupit od smlouvy.

V.5. Příkazce je povinen v případě cenné zásilky oznámit Zasílateli před provedením přepravy její skutečnou hodnotu. Za cennou zásilku se považuje zásilka nebo věc v hodnotě vyšší než 20 000 Kč. Pokud Příkazce neoznámí skutečnou hodnotu zásilky před provedením přepravy, považuje se za zásilku, jejíž hodnota je nižší nebo rovna 20 000 Kč.

V.6. Příkazce je povinen zajistit přijetí zásilky v místě určení.

V.7. Příkazce je povinen poučit Příjemce o tom, že v případě ztráty či poškození zásilky je povinen bezodkladně vyhotovit protokol s doručující osobou, který bude obsahovat způsob a rozsah poškození nebo ztráty. Protokol musí být čitelně podepsaný Příjemcem i doručující osobou.

V.8. Příkazce je povinen o přepravních podmínkách i dalších povinnostech Příkazce informovat třetí osoby, které budou předávat či přebírat zásilky a zajistit, aby tyto byly dodrženy.

V.9. Příkazce je povinen uschovat protokol o převzetí zásilky pro případnou reklamaci.

V.10. Příkazce je povinen zabalit Zásilku tak, aby byla zajištěna její bezpečná přeprava i přeprava dalších zásilek, přepravovaných společně se zásilkou Příkazce.

V.11. Příkazce je povinen dodržovat veškerá příslušná ustanovení celních, dovozních a vývozních právních předpisů, sankce, embarga, jakož i jiné předpisy a přiložit k Zásilce všechny potřebné dokumenty, které mohou být vyžadovány ve smyslu příslušných právních předpisů. Zasílatel není odpovědný za nesplnění této povinnosti a Příkazce se zavazuje uhradit všechny náklady a škody způsobené Mezizasílateli či Zasílateli.

 

VI. Odpovědnost Zasílatele

VI.1. Zasílatel odpovídá při přepravě na území České republiky za ztrátu či poškození zásilky maximálně do výše 2.380 Kč.

VI.2. V případě překročení dodací lhůty je Zasílatel povinen hradit škodu jen do výše ceny zasilatelských služeb, maximálně však do výše 2.380 Kč.

VI.3. Zasílatel neodpovídá za druhotné škody, např. ušlý zisk či jiné následné škody, které vznikly příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

VI.4. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu či ztrátu na převzatého zásilky, pokud prokáže, že byla způsobena:

VI.4.1. Příkazcem, Odesílatelem, Příjemcem nebo vlastníkem zásilky,

VI.4.2. vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku,

VI.4.3. neposkytnutím, resp. poskytnutím nesprávných údajů Příkazcem o obsahu zásilky,

VI.4.4. porušením podmínek přepravy dle VIII. VOP nebo předáním k přepravě zboží z přepravy vyloučeného,

VI.4.5. tím, že byla zásilka nesprávně nebo nejednoznačně adresována či označena.

VI.5. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v daném odvětví.

VI.6. Zasílatel neodpovídá za újmu způsobenou prodlením s doručením zásilky v důsledku vyšší moci.

VI.7. Zasilatel odpovídá za škodu dle kogentních ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), což je maximálně 8,33 SDR za každý jeden kg zásilky v případě její ztráty či poškození. Tento limit není platný, pokud zásilka byla Zasílatelem zničena či poškozena úmyslně.

 

VII. Odpovědnost Příkazce

VII.1. Příkazce odpovídá za škodu, která Zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností Příkazce dle Zasílatelské smlouvy, včetně těchto VOP či podmínek přepravy jednotlivých Mezizasílatelů, zejména povinnosti poskytnout Zasílateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k obstarání nebo provedení přepravy zásilky.

VII.2. Za nesplnění povinností uvedených v čl. V Odesílatelem nebo Příjemcem odpovídá Příkazce stejně, jako by zásilku předal k přepravě či přijal sám. Příkazce odpovídá za újmu vzniklou v důsledku porušení čl. V, zejména pak v případě, že k přepravě bude předáno zboží z přepravy vyloučené.

VII.3. V případě, že Příkazce uvede na zásilce a přepravním štítku údaje, které jsou nepřesné či zavádějící, čímž vznikne Zasílateli či Mezizasílateli problém s doručením zásilky (nevyzvednutí zásilky, vrácení zásilky), je Zasílatel oprávněn po Příkazci požadovat úhradu nákladů souvisejících s úkony, které vzniknou Zasílateli či Mezizasílateli nad rámec poskytnutých služeb, tedy zejména nákladů za vrácení zásilky, její uložení či její opětovné doručení.

 

VIII. Podmínky přepravy

VIII.1. Zboží vyloučené z přepravy ve smyslu čl. XIII. VOP může Zasílatel či Mezizasílatel odmítnout převzít k přepravě. Příkazce se zavazuje, že ponese veškeré náklady spojené s odmítnutím tohoto zboží, včetně všech nákladů účtovaných Mezizasílatelem.

VIII.2. Zasílatel neposkytuje u žádné z nabízených služeb garanci doručení.

VIII.3. Zásilku lze připojistit za poplatek odpovídající 2 % z pojistné částky až do výše 500 000 Kč.

VIII.4. Před přijetím zásilky k přepravě je Zasílatel resp. Mezizasílatel oprávněn požadovat po Příkazci, Odesílateli či jiné osobě předávající zásilku k přepravě, její otevření za účelem kontroly, zda zásilka splňuje podmínky přepravy, zejména pak, zda-li odpovídá přepravnímu štítku a zda-li deklarovaná hmotnost odpovídá skutečné hmotnosti.

VIII.5. V případě zásilky, jejíž přeprava vyžaduje zvláštní zacházení, je Příkazce povinen ji označit takovým způsobem, ze kterého bude zřejmý požadavek na zvláštní zacházení, např. označením zásilky jako „křehké”, „Opatrně! Sklo“, „Vrch / Dno“, „Neotáčet“, atd. Tato upozornění se na zásilce mohou vyskytovat ve formě viditelného popisu, nebo ve formě příslušného vytištěného značení nalepeném na obalu zásilky. V případě označení zásilky vzájemně si odporujícími označeními, považuje se zásilka za takovou, která nevyžaduje zvláštní zacházení.

VIII.6. Ze zásilky musí být odstraněna všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s právě zahájenou přepravou, a zajištěno, aby každá zásilka byla opatřena pouze jedním přepravním štítkem, a to i pro případ, že obal zásilky bude použit vícekrát.

VIII.7. V případě odmítnutí přijetí zásilky Příjemcem je zásilka doručována zpět Příkazci na jeho náklady.

VIII.8. Podepsáním protokolu o převzetí zásilky bez výhrad Příkazce, či osoba jím pověřená stvrzuje, že přeprava byla provedena řádně a nemá vůči ní žádných výhrad.

VIII.9. Zasílatel si vyhrazuje právo přepočítat cenu zasilatelských služeb v případě chybně uvedených údajů v objednávce nebo v přepravním štítku.

VIII.10. U mezinárodních zásilek si Zasílatel vyhrazuje právo na úpravu ceny Zasílatelských služeb v případě vzniku dodatečných nákladů spojených například s celními službami, doručením do odlehlých oblastí, skladováním zásilky v terminálu, meziskladech apod.

 

IX. Informace o zpracování osobních údajů

IX.1. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu zde. 

 

X. Otevření zásilky

X.1. Zasílatel či Mezizasílatel je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:

X.1.1. zásilku nelze doručit ani ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

X.1.2. je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto VOP za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky dle čl. XIII, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,

X.1.3. zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že obsah je rozbitý apod.,

X.1.4. Zasílatel má důvodné podezření, že obsahem zásilky jsou předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě Zasílateli,

X.1.5. je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

X.1.6. je to nezbytné k dodržení povinností uložených Zasílateli právním předpisem nebo Zasílatelskou smlouvou.

X.2. Obsah zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle platných právních předpisů.

X.3. Po zjištění stavu zásilky musí být tato zabezpečena přelepem originální páskou s logem Zasílatele či Mezizasílatele.

 

XI. Reklamační řád

XI.1. Příkazce je oprávněn reklamovat poškození, zničení a částečnou nebo úplnou ztrátu přepravované zásilky. Jednotlivé možnosti reklamace jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném zde: https://www.shipex.cz/reklamace-prepravy

 

XII. Ostatní ujednání

XII.1. Příkazce bere na vědomí, že Zasílatel může požadovat uhrazení poplatku za překročení skladovací lhůty zásilky, případně požadovat další poplatky při prodlení s úhradou ceny zasilatelských služeb. Uskladnění zásilky je prvních 5 dnů bezplatné. Poplatek nad rámec bezplatné doby uskladnění zásilky činí 10 Kč za každý 1 kg objemové hmotnosti a 1 den skladování. Maximální doba uskladnění zásilky při neuhrazené ceně zasilatelských služeb je 30 dnů. Po uplynutí 30 dnů může Zasílatel zásilku na náklady Příkazce prodat či zlikvidovat.

XII.2. Příkazce může již objednanou přepravu stornovat pouze do doby, než je přeprava uhrazena, nebo objednána u Mezizasílatele Zasílatelem. Storno objednávky vyřízené (uhrazené či objednané přepravy u Mezizasílatele) nelze provést.

XII.3. Příkazce bere na vědomí, že pokud existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou Příkazce i Zasílatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi Příkazcem a Zasílatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Příkazce bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je Zasílatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se Příkazce, Příjemce nebo Odesílatele zásilky, případně zastavit přepravu.

 

XIII. Zboží vyloučené z přepravy:

XIII.1. zboží nezabalené v souladu s ust. § 2097 OZ,

XIII.2. zboží nezabalené podle zvyklostí v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídající zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze,

XIII.3. materiál na paletě vzájemně nespojený stahovací páskou tak, aby nedocházelo k naklápění zásilky nebo k jejímu svévolnému posunu,

XIII.4. zboží nezabalené ve dvojitém kartonovém obalu,

XIII.5. zboží nezabalené jako ucelená manipulační jednotka v řádném obalu tak, aby bylo při přepravě a při manipulaci chráněno před ztrátou, poškozením, nebo zničením a aby nepoškodilo společně přepravované zásilky, použité dopravní prostředky, zařízení překladiště a zároveň neohrozilo bezpečnost všech osob se zásilkou manipulujících,

XIII.6. zboží se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů,

XIII.7. zboží pouze svázané, přepravované na dřevěných přepravkách,

XIII.8. zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

XIII.9. lidské a zvířecí ostatky, živá zvířata a rostliny,

XIII.10. zboží v pytlích a vacích,

XIII.11. zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, tažené loterijní lístky apod., pravé perly, drahé kameny, klenoty,

XIII.12. umělecká díla, předměty mající citovou hodnotu,

XIII.13. teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

XIII.14. střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty,

XIII.15. drogy, léky a psychotropní látky s výjimkou předmětů, jež zasílají zákonně k tomu oprávněné instituce pro vědecké nebo zdravotnické účely,

XIII.16. zboží mající na obalu nebo na viditelné části obsahu nápisy nebo kresby porušující zákon,

XIII.17. zboží, jehož přeprava je zakázána právními předpisy,

XIII.18. zboží, které vzhledem ke svému charakteru znemožňuje realizaci přepravy při užití vlastních přepravních prostředků a zařízení,

XIII.19. předměty a látky lehce poškoditelné, i když je zásilka opatřena označením, že se o takové zboží jedná

XIII.20. předměty, látky a tekutiny ve skleněných lahvích apod. poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou,

XIII.21. zásilky adresované na P. O. box Příjemce,

XIII.22. v případě exportních zásilek zboží podléhající spotřební dani jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky,

XIII.23. komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) nebo IATA (letecká přeprava) jako nebezpečné zboží,

XIII.24. zboží s hodnotou vyšší než 500 000 Kč.

 

XIV. Ceny služeb a platební podmínky

XIV.1. Nárok Zasílatele na úhradu ceny zasilatelských služeb vzniká okamžikem předání zásilky k přepravě.

XIV.2. Pro stanovení ceny je rozhodující skutečná hmotnost a rozměry zásilky.

XIV.3. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v kalkulaci při zadávání objednávky v objednávkovém formuláři, a to pro jednotlivé Mezizasílatele zvlášť. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

XIV.4. Cena za poskytnuté služby může být navýšena o příplatek za mýtné, palivový příplatek a inflační doložku.

XIV.5. U zásilek podléhajících celnímu řízení může být cena navýšena o celní příplatek.

XIV.6. Zasílatel je oprávněn poskytovat propagační akce, v rámci nichž je poskytnuta sleva z ceny.

XIV.7. Základní ceny nezahrnují dodatečné poplatky za nadstandardní služby (např. doplňkové pojištění, dobírku, vrácení dokumentů, apod.).

XIV.8. Nepřevzetím zásilky z jakéhokoliv důvodu, nezaniká nárok Zasílatele na úhradu ceny zasilatelských služeb.

XIV.9. V případě neprovedení přepravy z důvodu nepředání zásilky Zasílateli, resp. Mezizasílateli ve stanoveném termínu je účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny zasilatelských služeb.

XIV.10. Úhrada ceny se uskutečňuje bezhotovostním převodem na účet Zasílatele č. 285496379/0300 vedený u ČSOB Banka, nebo prostřednictvím portálu GoPay.cz – platební kartou.

XIV.11. Používání platební brány GoPay.cz se řídí podmínkami platební brány GoPay dostupnými na webových stránkách GoPay.cz. Zasílatel neodpovídá za žádné potíže či zpoždění na straně platební brány.

XIV.11. Cena zasilatelských služeb je uhrazena okamžikem připsání částky na účet Zasílatele. V případě vystavení faktury, je její splatnost uvedena ve faktuře. Zasílatel prohlašuje, že faktury jsou generovány automaticky.

XIV.12. V případě prodlení s úhradou ceny je Příkazce povinen zaplatit Zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení. 

XIV.13. Způsob úhrady a účtování pojištění je uveden na adres . Zasílatel prohlašuje, že pojištění je následně sjednáváno u jednotlivých Mezizasílatelů, kteří takové služby poskytují.

XIV.14. Příkazce si může sjednat v rámci objednávkového formuláře sjednat pojištění na Příkazcem zadanou částku. Zasílatel tímto Příkazci sděluje, že doplňkové pojištění je sjednáváno u Mezizasílatele, kterého si Příkazce zvolí v objednávkovém formuláři a Zasílatel je osobou, která zprostředkovává pouze pojištění, jenž je doplňkovou službou.

 

XV. Ujednání o smluvní pokutě

XV.1. Za porušení kteréhokoliv ustanovení uvedeného v čl. V. – Povinnosti Příkazce a čl. VIII. – Podmínky přepravy, či ustanovení, na nějž je odkazováno, se Příkazce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny zasilatelských služeb. Strany této smlouvy vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ a tedy smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.2. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII.7 je Zasílatel oprávněn požadovat po příkazci smluvní pokutu do výše 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

 

XVI. Spotřebitelská ujednání

XVI.1. Ustanovení tohoto článku jsou použitelná pro přepravy, kde vystupuje Příkazce jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

XVI.2. Zasílatel splní své povinností ve smyslu těchto VOP vadně ve chvíli, kdy nezajistí součinnost Mezizasílatele. V takovém případě má Příkazce právo požadovat po Zasílateli dodatečně zajistit zasílatelské služby. Příkazce má rovněž v takovém případě právo od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupení na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení objednávky.

 

XVI.2.1. Zasílatel se zavazuje vyřídil uplatněná práva dle čl. XVI.2. VOP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.

 

XVI.2.2. Příkazce může pro odstoupení od smlouvy využít e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP, na kterou uvede, že danou přepravu Příkazce nechce uskutečnit či prostřednictvím zákaznické linky. Příkazce je povinen sdělit číslo účtu, na který bude zaslána částka uhrazená za poskytnuté zasílatelské služby v případě, že byla částka uhrazena bankovním převodem.

 

XVI.2.3. Další způsoby reklamace neupravené v tomto článku jsou uvedeny na adrese.

 

XVI.3. V případě, že dojde mezi Zasílatelem a Příkazcem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Zasílatelské smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Příkazce podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, web: adr.coi.cz.

 

XVI.4. Veškerá komunikace mezi Příkazcem a Zasílatelem prostřednictvím e-mailu je zdarma. Telefonická komunikace je ze strany Zasílatele účtována částkou dle ceny, kterou máte sjednanou u Vašeho operátora.

 

XVI.5. V případě,  že Příkazce uvede nesprávné informace v objednávkovém formuláři, má právo opravit své údaje prostřednictvím e-mailové adresy info@shipex.cz.

 

XVI.6. Tyto VOP jsou dostupné na adrese: https://www.shipex.cz/obchodni-podminky.

 

 

XVII. Závěrečná ujednání

XVI.1. K projednání veškerých sporů vzniklých ze smluv uzavřených mezi Zasílatelem a Příkazcem jsou příslušné soudy v České republice. Veškeré závazkové vztahy a veškeré vztahy z nich vzniklé se řídí právními předpisy České republiky.

XVI.2. Poruší-li Příkazce Zasílatelskou smlouvu podstatným způsobem, může Zasílatel bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

XVI.3. Zasílatel může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování Příkazce nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Zasílatele přiměřenou jistotu.

XVI.4. Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich vydání, tj. 28.10.2020

XVI.5. Zasílatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Uzavřené Zasilatelské smlouvy se vždy řídí VOP, které jsou platné a účinné ke dni uzavření takové smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy

XVI.6. Tyto VOP byly vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu lze uzavřít toliko v českém jazyce.